Hizmet birleştirme nedeniyle emekli ikramiyesi ödenmemesi

SGK, daha önce memur olup sonradan işçi olan kişilerin hizmet birleştirmelerinde emeklilik ikramiyesi ödenmesi şartı olarak, 5434 sayılı Kanun veya 5510 ayılı Kanunun geçici 4. maddesi hükümlerine tabi olarak 5434 sayılı kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda geçen çalışmaların, 1475 sayılı İş kanunun 14. maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sone ermiş olmasını aramaktadır.

Ancak Danıştay 11. Dairesi, bir kararında, “Davacının Emekli Sandığına tabi hizmet süresinin emekli aylığı bağlanması için yeterli olduğu, sigortalı çalıştığı döneme ilişkin hizmet birleştirmesi yoluna gidilerek aylık bağlandığı ancak emekli ikramiyesinin ödenmediği görülmektedir.

Bu durumda, Emekli Sandığına tabi hizmet süresi emekli aylığı bağlanması için yeterli olan davacıya, 5434 sayılı Kanun’un 89. maddesinin birinci fıkrası uyarınca emekli ikramiyesi ödenmesi gerekirken, anılan maddenin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilerek emekli ikramiyesi ödenmesi isteminin reddi yolunda tesis edilen işlemde ve bu işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolunda verilen kararda hukuka uygunluk görülmemiştir.” diyerek, memuriyette geçen sürenin emeklilik için yeterli olması halinde, emeklilik ikramiyesinin hizmet birleştirme gerekçesi ile verilmemesini usul ve yasaya uygun bulmamıştır.

Benzer bir uyuşmazlıkta yerel mahkeme de bir kararında, “… Buna göre, davacıya, farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmet süreleri birleştirilmek suretiyle aylık bağlanmış olmakla birlikte, davacının Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmet süresinin tek başına Sandıktan aylık bağlanmasına yeterli olması, başka bir anlatımla, hizmet süreleri birleştirilmeye tabi tutulmamış olsa dahi, Sandıktan aylık bağlanabilecek konumda bulunması karşısında, Sandığa tabi hizmetin ne şekilde sona ermiş olmasına bakılmaksızın, 5434 sayılı kanunun 89/1. Maddesi hükmü uyarınca, ikramiye ödemesinden yararlandırılması gerekmektedir… Nitekim benzer bir uyuşmazlıkta yerel mahkeme kararını kaldıran Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdari Dava Dairesi’nin 08.03.2017 tarih ve E. 2016/5387, K. 2017/10468 sayılı kararı da bu yöndedir…” demektedir.

Görüldüğü gibi yargı, emekli sandığında geçen hizmet süresi emeklilik için yeterli olan kişilere, hizmet birleştirmesi nedeniyle emeklilik ikramiyesinin ödenmemesini haksız bulmuştur.

Hizmet birleştirme ve emekli ikramiyesi ilgili her türlü görüş, yorum ve sorularınızı hukukist iletişim bölümünden bize gönderebilirsiniz.

 

 

Hukukist Avukatlık Ofisi

Bu sitede yazılanlar genel bilgi mahiyetindedir. Sitemizdeki makaleler fikri bir çalışmanın ürünü olarak telif hakları ile korunmaktadır. Makalelerin tamamı kaynak gösterilse dahi iktibas edilemez. Alıntı kuralları çevçevesinde bir paragraflık kısmen alıntı yapılarak ve kaynak olarak link verilerek alıntı yapılabilir.

SOSYAL MEDYA

Bize Ulaşın

Talatpaşa Cad. No:42/7 Bahçelievler / İSTANBUL

0543 883 77 70

info@hukukist.com/

www.hukukist.com/

× Whatsapp Hattı